DSF

Allmänna dataskyddsförordningen (DSF) 679/2016 ersätter 1995 års dataskyddsdirektiv (95/46/EG) och är utformad för att skydda fysiska personer gällande behandling av personuppgifter och den fria rörligheten av sådana uppgifter. Den harmoniserar dataintegritetslagar i hela Europa och behandlar export av personuppgifter utanför EU i syfte att skydda alla EU-medborgares datasekretess och omforma hur organisationerna arbetar med datasäkerhet.

På OBRinvest är vi fast beslutna om att följa alla reglerande lagar och alla EU:s dataskyddslagar, och vi följer därför DSF fullt ut.

Enligt DSF har kunder i EU rätt till följande rättigheter avseende deras personuppgifter:
 • Rätt till åtkomst
 • Rätt till radering
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till begränsning av, eller invändning mot, behandling

Vilken information har du rätt till enligt DSF?

Rätt till åtkomst

Under DSF har du som kund rätt att få:

 • Tillgång till dina personuppgifter
 • Bekräftelse att dina uppgifter behandlas
 • Syftet med behandlingen
 • De kategorier av personuppgifter som berörs
 • Mottagarna av personuppgifterna
 • Datalagringsperioden/om inte, de kriterier som bestämmer lagringsperioden
 • Rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet
 • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande
 • Om personuppgifterna överförs till ett tredje land/rätten att informeras om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen

Observera att du kan begära denna information genom att begära den längst ner på den här sidan. För att se vilken information som samlats in, hänvisar vi till vår integritetspolicy.

Rätt till radering

Enligt artikel 17 i DSF har du som kund rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rätt kallas också ”rätten att bli glömd”. Observera dock att vi enligt vår företagspolicy automatiskt raderar dessa uppgifter efter den minsta nödvändiga regleringstiden och att det därför inte är nödvändigt att begära det individuellt.

Rätt till dataportabilitet

 Denna rätt gör det möjligt för kunder att skaffa och återanvända sina personuppgifter över olika tjänster, genom att kopiera och överföra data från en säker miljö till en annan. Även detta har vissa begränsningar och kan tillämpas när de följer specifika regler.

Rätt till rättelse

DSF inkluderar rätten för individer få felaktiga personuppgifter korrigerade eller ofullständiga personuppgifter färdigställda, även om detta beror på syftet med behandlingen.

* Observera att du kan begära denna information genom att begära den längst ner på den här sidan.

Rätt till begränsning av, eller invändning mot, behandling

Individer har rätt att när som helst begära begränsning av, eller invända mot, behandling av hans/hennes personuppgifter baserat på deras specifika situation. Detta är inte en absolut rättighet och gäller endast under vissa omständigheter.

* Viktigt att notera: När behandlingen är begränsad tillåts företaget att lagra dina personuppgifter, men inte att använda den.

Vad vill du göra?

Tack! Vi återkommer snart.

Gå till Tradingplattformen

För mer information, kontakta vårt supportteam.