ΓΚΠΔ

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 679/2016, αντικαθιστά την Οδηγία για την Προστασία Δεδομένων του 1995 (95/46/ΕΚ) και έχει σχεδιαστεί για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο ΓΚΠΔ εναρμονίζει τους νόμους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε ολόκληρη την Ευρώπη και ρυθμίζει την εξαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ, με στόχο την προστασία της ιδιωτικής ζωής όλων των πολιτών της ΕΕ και την αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί προσεγγίζουν ζητήματα προστασίας της προσωπικών δεδομένων.

Στην OBRinvest δεσμευόμαστε να τηρούμε όλους τους ρυθμιστικούς νόμους και όλους τους νόμους της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων και ως εκ τούτου συμμορφωνόμαστε πλήρως με τον ΓΚΠΔ.

Βάσει του ΓΚΠΔ, οι πελάτες της ΕΕ έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα:
 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία

Σε ποιες πληροφορίες έχετε δικαίωμα πρόσβασης βάσει του ΓΚΠΔ;

Δικαίωμα πρόσβασης

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ως πελάτης έχετε το δικαίωμα να λάβετε:

 • Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας
 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • Τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων
 • Τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
 • Την περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων/ή τα κριτήρια που καθορίζουν την περίοδο αποθήκευσης
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
 • Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων
 • Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα/ έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για τις δέουσες εγγυήσεις σχετικά με τη διαβίβαση

*Σημειώστε ότι μπορείτε να ζητήσετε όλες τις πιο πάνω πληροφορίες κάνοντας την σχετική αίτηση στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Για να δείτε ποιες πληροφορίες συλλέγονται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Δικαίωμα Διαγραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, ως πελάτης έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα είναι επίσης γνωστό ως “δικαίωμα στη λήθη”, ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας μας, διαγράφουμε αυτόματα οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες μετά τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ρύθμισης, επομένως δεν υπάρχει ανάγκη να το ζητήσετε ατομικά.

Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Αυτό το δικαίωμα επιτρέπει στους πελάτες να αποκτούν και να επαναχρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα σε διάφορες υπηρεσίες, αντιγράφοντας και μεταφέροντας δεδομένα από ένα ασφαλές περιβάλλον σε ένα άλλο. Το δικαίωμα στη φορητότητα έχει ορισμένους περιορισμούς και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εφόσον τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες.

Δικαίωμα Διόρθωσης

Ο ΓΚΠΔ περιλαμβάνει αυτό το δικαίωμα ούτως τα φυσικά πρόσωπα να έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν και αυτό εξαρτάται από τον σκοπό της επεξεργασίας.

*Σημειώστε ότι μπορείτε να ζητήσετε τις πιο πάνω πληροφορίες κάνοντας την σχετική αίτηση στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Δικαίωμα Περιορισμού ή Εναντίωσης στην Επεξεργασία

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική τους κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και ισχύει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

*Σημαντική σημείωση: Όταν η επεξεργασία περιορίζεται, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όχι να τα χρησιμοποιήσει.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Σας ευχαριστούμε! Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

Μετάβαση στην πλατφόρμα συναλλαγών

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης μας.