Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.obrinvest.com/eu) διαχειρίζεται από την OBR Investments Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 217/13. Η OBR Investments Limited είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκοπού 161 Μακαρίου ΙΙΙ, 3027, 6ος όροφος Ακαπνίτης Court, Λεμεσός, Κύπρος.

Η OBR Investments Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία “OBRinvest”.

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η OBRinvest δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η OBR Investments Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η OBR Investments Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Γλωσσάριο

Εξερευνήστε μερικές από τις πιο κοινές ορολογίες που σχετίζονται με συναλλαγές CFD που διατίθενται από το OBRinvest.

Account

Record of all transactions.

Account Balance

Amount of money in an account.

Appreciation

A currency is said to appreciate when price rises in response to market demand; It’s stands for an increase in the value of an asset.

Arbitrage

Taking advantage of countervailing prices in different markets by making a purchase or sale of an instrument, and simultaneously taking of an equal and opposite position in a related market to profit from the small price differentials.

Ask/Offer

The price, or rate, that a willing seller is prepared to sell at.

Ausie

The Australian Dollar.

Back Office

The departments and processes related to the settlement of financial transactions (i.e. written confirmation and settlement of trades, record keeping).

Balance of Payments

A record of all economic transactions between the residents of a country with the rest of the world in particular period of time. The balance of payments tracks international transactions, which include merchandise, services, and capital flows.

Balance of Trade

The value of a country’s exports minus its imports.

Bar Chart

A technical analysis tool. The chart represents four significant points: the high and the low prices of a financial instrument, which forms the vertical bar, the opening price, which is marked with a little horizontal line to the left of the bar, and the closing price, which is marked with a little horizontal line of the right of the bar.

Base Currency

The currency in which an investor or issuer maintains its book of accounts; the currency that other currencies are quoted against. In the Forex market, the U.S. Dollar is normally considered the `base` currency for quotes, meaning that quotes are expressed as a unit of $1 USD per the other currency quoted in the pair.

Basis Point

One hundredth of a percent.

Bear

An investor who believes that prices and or the market will decline.

Bear Market

A market distinguished by a prolonged period of declining prices accompanied by widespread pessimism.

BID

The price that a buyer is prepared to purchase at; the price offered for a currency.

Bonds

Bonds are tradable instruments (debt securities) issued by a borrower to raise capital. They pay either fixed or floating interest, known as the coupon. As interest rates fall, bond prices rise and vice versa.

Broker

An individual, or firm, that acts as an intermediary, putting together buyers and sellers usually for a fee or commission. In contrast, a ‘dealer’ commits capital and takes one side of a position, hoping to earn a spread (profit) by closing out the position in a subsequent trade with another party.

Buba

The Deutsche Bundesbank is the central bank of the Federal Republic of Germany.

Bull

An investor who believes that prices and or the market will rise.

Bull Market

A market distinguished by a prolonged period of rising prices (Opposite of bear market).

Candlestick Chart

A chart that indicates the trading range for the day as well as the opening and closing price. If the open price is higher than the close price, then the rectangle between the open and close price is shaded. If the close price is higher than the open price, that area of the chart is not shaded.

Central Bank

A government or quasi-governmental organisation that manages a country’s monetary policy a prints a nation’s currency. For example, the U.S. central bank is the Federal Reserve, others include the ECB, BOE, BOJ.

Chartist

An individual who analyses charts, graphs and historical data to identify trends and predict future movements. Also referred to as Technical Trader.

Clearing

The process of settling a trade.

Closed Position

Exposures in foreign currencies that no longer exist. The process to close a position is to sell or buy a certain amount of currency to offset an equal amount of the open position. In other words, it will ‘square’ the position.

Commission

A transaction fee charged by a broker.

Confirmation

A document exchanged by counterparts to a transaction that confirms the terms of said transaction.

Contract

The standard unit of trading.

Counter Party

The participant, either a bank or customer, with whom the financial transaction is made.

Cross Rate

An exchange rate between two currencies. The cross rate is said to be non-standard in the country where the currency pair is quoted. For example: in the USA, a GBP/CHF quote would be considered a cross rate, whereas in the UK or Switzerland it would be one of the primary currency pairs traded.

Currency

Any form of money issued by a government or central bank.

Currency Pair

The two currencies that make up a foreign exchange rate. For example: EUR/USD, GBP/JPY etc.

Currency Risk

The risk of incurring losses resulting from an adverse change in exchange rates.

Day Trading

Opening and closing the same position or positions within the same trading session.

Dealer

An individual or firm that acts as a principal or counterpart to a transaction. Principals take one side of a position, hoping to earn a spread (profit) by closing out the position in a subsequent trade with another party. In contrast, a broker is an individual or firm that acts as an intermediary, putting together buyers and sellers for a fee or commission.

Deficit

A negative balance of trade or payments.

Delivery

A transaction where both sides transfer possession of the currencies traded.

Deposit

The borrowing and lending of cash. The rate that money is borrowed/lent at is known as the deposit rate (or depo rate). Certificates of Deposit (CDs) are also tradable instruments.

Depreciation

A decline in the value of a currency due to market forces.

Derivative

A contract that changes in value in relation to the price movements of a related or underlying security, future or another physical instrument. An option is the most common derivative instrument.

Devaluation

The deliberate downward adjustment of a currency’s price, normally by official announcement.

ECB – European Central Bank

The Central Bank for the European Monetary Union.

End of Day (Mark-to-Market)

Traders account for their positions in two ways: accrual or mark-to-market. An accrual system accounts only for cash flows when they occur, hence, it only shows a profit or loss when realised. The mark-to-market method values the trader`s book at the end of each working day using the closing market rates or revaluation rates. Any profit or loss is booked and the trader will start the next day with a net position.

Euro

The currency of the European Monetary Union (EMU) which replaced the European Currency Unit (ECU).

Execution Date

The date on which a trade occurs.

Fed – Federal Reserve

The Central Bank for the United States.

Fixed Exchange Rate (Representative Rate)

An official exchange rate set by monetary authorities for one or more currencies. In practice, even fixed exchange rates fluctuate between definite upper and lower bands, leading to intervention.

Flat (Square, Balanced)

To be neither long nor short is the same as to be flat or square. One would have a flat book if he has no positions or if all the positions cancel each other out.

FOMC – Federal Open Market Committee

The Federal Reserve monetary committee.

Forex – Foreign Exchange

The simultaneous buying of one currency and selling of another in an over-the-counter market. Most major Forex is quoted against the U.S. Dollar.

Forward

The pre-specified exchange rate for a foreign exchange contract settling at some agreed future date, based upon the interest rate differential between the two currencies involved.

Forward Points

The pips added to or subtracted from the current exchange rate to calculate a forward price.

FRA – Forward Rate Agreements

FRA are transactions that allow one to borrow or lend at a stated interest rate over a specific time period in the future.

Front and Back Office

The front office usually comprises of the trading room, and other main business activities.

Fundamental Analysis

Analysis of economic and political information with the objective of determining future movements in a financial market.

Futures Contract

An obligation to exchange a good or instrument at a set price on a future date. The primary difference between a “future” and a “forward” is that futures are typically traded over an exchange (Exchange- Traded Contacts – ETC), versus forwards, which are considered Over The Counter (OTC) contracts. An OTC is any contract NOT traded on an exchange.

G5

The five leading industrial countries, including USA, Germany, Japan, France and UK.

G7

The seven leading industrial countries, including USA, Germany, Japan, France, UK, Canada and Italy.

GDP – Gross Domestic Product

Total value of a country’s output, income or expenditure produced within the country’s physical borders.

GNP – Gross National Product

A gross domestic product plus income earned from investment or work abroad.

GTC – Good-Till-Cancelled

An order left with a dealer to buy or sell at a fixed price. The GTC will remain in place until executed or cancelled.

Hedge

Making a position or combination of positions to reduce the risk of trader’s primary position.

High/Low

Usually stands for the highest traded price and the lowest traded price of the underlying instrument during a trading day.

Inflation

An economic condition where there is an increase in the price of consumer goods, thereby eroding purchasing power.

Initial Margin

The initial deposit of collateral required to enter into a position as a guarantee on future performance.

Interbank Rates

The Foreign Exchange rates at which large international banks quote other large international banks.

Intervention

Action by a central bank to influence the value of its currency by entering the market. Concerted intervention refers to action by a number of central banks to control exchange rates.

IRS – Interest Rate Swaps

An exchange of two debt obligations when each of them have different payment streams. The transaction usually exchanges two parallel loans; one fixed and the other floating.

Kiwi

The New-Zealand Dollar.

Leading Indicators

Economic variables that are considered to predict future economic activity (i.e. Unemployment, Consumer Price Index, Producer Price Index, Retail Sales, Personal Income, Prime Rate, Discount Rate, and Federal Funds Rate).

Leverage

Also called margin. The ratio between the amount used in a transaction to the required security deposit.

Libor – London Inter-Bank Offered Rate

The London Inter-Bank Offered Rate. Large international banks use LIBOR when borrowing from another bank.

Liquidation

The closing of an existing position through the execution of an offsetting transaction.

Liquidity

The ability of a market to accept large transaction with minimal to no impact on price stability.

Long

A position to purchase more of an instrument than is sold, hence, an appreciation in value if market prices increase.

Long Position

A position that appreciates in value if market prices increase. When the base currency in the pair is bought, the position is said to be long.

Loonie

The Canadian Dollar.

Lot

A unit to measure the amount of the deal. The value of the deal always corresponds to an integer number.

Margin

The required equity that an investor must deposit to collateralise a position.

Market Maker

A dealer who regularly quotes both bid and ask prices, and is ready to make a two-sided market for any financial instrument.

Market Order

An order to buy/sell at the best price available when the order reaches the market.

OCO – One Cancels the Other

A contingent order where the execution of one part of the order automatically cancels the other part.

Open Order

An order that will be executed when a market moves to its designated price. Normally associated with GTC Orders.

Open Position

An active trade with corresponding unrealised profit and loss, which has not been offset by an equal and opposite deal.

Options

An agreement that allows the holder to have the option to buy/sell a specific security at a certain price within a certain time. There are two types of options: call option and put option. A call is the right to buy, while a put is the right to sell.

Order

An order is an instruction, from a client to a broker to trade. An order can be placed at a specific price or at the market price. Also, it can be good until filled or until close of business.

Overnight Position

A trade that remains open until the next business day.

Points, Pips

The term used in currency market to represent the smallest incremental move an exchange rate can make. Depending on context, normally one basis point (0.0001 in the case of EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF and 0.01 in the case of USD/JPY).

Position

A position is a trading view expressed by buying or selling. It can refer to the amount of a currency owed by an investor.

Premium

In the currency markets, it is the amount of points added to the spot price to determine a forward or futures price.

Profit/Loss (P&L)

The actual “realised” gain or loss resulting from trading activities on closed positions, plus the theoretical “unrealised” gain or loss on open positions that have been Mark-to-Market.

Quote

An indicative market price; shows the highest bid and/or lowest ask price available on a security at any given time.

Rally

A recovery in price after a period of decline.

Range

The difference between the highest and lowest price of a future recorded during a given trading session.

Rate

The price of one currency in terms of another.

Repo – Re-purchase

This type of trade involves the sale and later re-purchase of an instrument, at a specified time and date. Occurs in the short-term money market.

Resistance

A term used in technical analysis indicating a specific price level at which a currency will have the inability to cross above. Recurring failure for the price to move above that point produces a pattern that can usually be shaped by a straight line.

Risk Management

To hedge one’s risk they will employ financial analysis and trading techniques.

Roll-Over

A process in which the settlement of a deal is rolled forward to another value date. The cost of this process is based on the interest rate differential of the two currencies.

Settlement

The process by which a trade is entered into the books and records of the counterparts to a transaction. The settlement of currency trades may or may not involve the actual physical exchange of one currency for another.

Short

To go ‘short’ is to sell an instrument without actually owning it, and to hold a short position with expectations that the price will decline so it can be bought back in the future at a profit.

Short Position

An investment position that benefits from a decline in market price. When the base currency in the pair is sold, the position is said to be short.

Spot

A transaction that occurs immediately, but the funds will usually change hands within two business days after deal is struck.

Spot Price

The current market price. Settlement of spot transactions usually occurs within two business days.

Spread

The difference between the bid and offer (ask) prices; used to measure market liquidity. Narrower spreads usually signify high liquidity.

Stop Loss Order

An order to buy/sell at an agreed price. One could also have a pre-arranged stop order, whereby an open position is automatically liquidated when a specified price is reached or passed.

Support Levels

A technique used in technical analysis that indicates a specific price ceiling and floor at which a given exchange rate will automatically correct itself.

Swap

A currency swap is the simultaneous sale and purchase of the same amount of a given currency at a forward exchange rate.

Technical Analysis

An effort to forecast prices by analysing market data, i.e. historical price trends, averages, volumes, open interest, etc.

Tick

A minimum change in price, up or down.

Tomorrow Next (Tom/Next)

Simultaneous buying and selling of a currency for delivery the following day.

Two Way Price

Both the bid and ask rate is quoted for a Forex transaction.

US Prime Rate

The interest rate at which U.S. banks will lend to their prime corporate customers.

Value Date

The date on which counterparts to a financial transaction agree to settle their respective obligations, i.e., exchanging payments. For spot currency transactions, the value date is normally two business days forward. Also known as maturity date.

Volatility

A statistical measure of a market or a security’s price movements over time. It is calculated by using standard deviation. Associated with high volatility is a high degree of risk.

Volume

The number, or value, of securities traded during a specific period.

Προειδοποίηση κινδύνου

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

  • +357 25763605

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε