Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.obrinvest.com/eu) διαχειρίζεται από την OBR Investments Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 217/13. Η OBR Investments Limited είναι εγγεγραμμένη στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκοπού 161 Μακαρίου ΙΙΙ, 3027, 6ος όροφος Ακαπνίτης Court, Λεμεσός, Κύπρος.

Η OBR Investments Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία “OBRinvest”.

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η OBRinvest δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η OBR Investments Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η OBR Investments Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η OBR Investments Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Μόχλευση και Περιθώριο

Πολλοί επενδυτές μπερδεύονται όταν συζητούν για το περιθώριο (margin) και τη μόχλευση (leverage). Αν και οι δύο αυτοί όροι είναι στενά συνδεδεμένοι, δεν παύουν να είναι διαφορετικοί. Το περιθώριο αναφέρετε στο συνολικό δανεικό κεφάλαιο που χρησιμοποιείτε κατά τις συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα, ενώ η μόχλευση αναφέρεται στην πράξη της ανάληψης χρέους. Υπάρχει λοιπόν μια λεπτή, αλλά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο.

Χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό περιθωρίου μπορείτε να δανείζεστε χρήματα από τον πάροχο σας με σταθερό επιτόκιο. Αυτά τα δανεικά χρήματα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την αγορά οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου που μπορεί να σας παρέχει ο χρηματιστής σας. Ο απώτερος στόχος της χρήσης περιθωρίου είναι να δανειστείτε κεφάλαιο με χαμηλό επιτόκιο και στη συνέχεια να λάβετε μεγαλύτερες αποδόσεις μέσω των συναλλαγών σας.

Το περιθώριο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μόχλευσης.

Τι είναι η Μόχλευση;

Η μόχλευση αναφέρετε στην λήψη δανεικών κεφαλαίων με σκοπό την αύξηση των πιθανών κερδών από οποιαδήποτε επένδυση ή συναλλαγή που κάνουμε στις χρηματοοικονομικές αγορές. Φυσικά, η μόχλευση δεν μπορεί να εγγυηθεί κέρδη. Μια συναλλαγή με μόχλευση μπορεί να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, οδηγώντας σε μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι θα είχατε επωμιστεί εάν δεν είχατε χρησιμοποιήσει μόχλευση. Εξαιτίας αυτού, η χρήση της μόχλευσης συνοδεύετε πάντα από ένα αναλογικά μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου. Είναι λοιπόν σημαντικό να χρησιμοποιείτε τεχνικές διαχείρισης κινδύνου όταν χρησιμοποιείτε μόχλευση, καθώς η μόχλευση μπορεί να αυξήσει τόσο τα πιθανά κέρδη όσο και τις πιθανές απώλειες.

Τι είναι το Περιθώριο;

Το περιθώριο αναφέρετε στον δανεισμό κεφαλαίων από τον χρηματιστή σας προκειμένου να αυξήσετε την αγοραστική σας δύναμη στις συναλλαγές. Με την χρήση του περιθώριού, ένας επενδυτής μπορεί να έχει την επιλογή να επενδύσει μόνο ένα μικρό μέρος των δικών του κεφαλαίων ως μέρος των συναλλαγών. Αυτό το μικρό μέρος κεφαλαίου ονομάζεται αρχικό περιθώριο κατά το άνοιγμα μιας συναλλαγής και μπορεί να είναι μόλις 1% ή και λιγότερο επί της συνολικής αξίας της συναλλαγής

Η διαπραγμάτευση με περιθώριο μπορεί να είναι ευνοϊκή όταν χρησιμοποιείται σωστά, ωστόσο, αυξάνει επίσης τους κινδύνους που ενέχει η διαπραγμάτευση, επειδή υπάρχει η πιθανότητα να χάσετε όλο το υπόλοιπο του λογαριασμού σας με μία μόνο συναλλαγή. Εάν επιλέξετε να αξιολογηθείτε ως επαγγελματίας πελάτης και εγκριθείτε, υπάρχει η πιθανότητα να χάσετε ακόμη και περισσότερα από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και θα πρέπει να κάνετε πρόσθετες καταθέσεις για να καλύψετε το έλλειμμα.

Το μέγεθος του διαθέσιμου περιθωρίου για κάθε συναλλαγή εξαρτάται από τις απαιτήσεις του ποσοστού περιθωρίου του παρόχου συναλλαγών σας. Το ποσό αυτό είναι επίσης διαφορετικό για την κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, οπότε πιθανότατα οι επενδυτές να έχουν στην διάθεση τους μεγαλύτερο περιθώριο για συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα (forex) από ό,τι για συναλλαγές σε μετοχές.

Πλεονεκτήματα

Η διαπραγμάτευση με μόχλευση και περιθώριο μπορεί να αυξάνει το ρίσκο απώλειας κεφαλαίου, αλλά συνοδεύεται επίσης από τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Αυξημένες Πιθανές Επιδόσεις – Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της χρήσης περιθωρίου είναι η δυνατότητα μεγάλης αύξησης των κερδών από συναλλαγές που κινηθούν προς όφελός σας.

Χαμηλότερα Επιτόκια – Σε σύγκριση με άλλα μέσα δανεισμού χρημάτων, τα επιτόκια των συναλλαγών με περιθώριο είναι συχνά τα πιο ανταγωνιστικά.

Αποφυγή Παραβάσεων Λογαριασμών Μετρητών λόγω εκκρεμή ποσών – Η αγορά και πώληση τίτλων μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης από κάποιο λογαριασμό μετρητών μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία εκκρεμή κεφαλαίων, δεδομένου ότι συνήθως χρειάζονται δύο εργάσιμες ημέρες για τον διακανονισμό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω λογαριασμών μετρητών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της καλής πίστης και αν συμβεί αυτό τρεις φορές, ο χρηματιστής σας μπορεί να σας επιβάλει περιορισμό χρήσης του λογαριασμού σας μέχρι και 90 ημερών. Η χρήση περιθωρίου κέρδους θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τέτοιου τύπου παραβιάσεις.

Ευελιξία Συναλλαγών– Η δυνατότητα να ανοίγετε θέσεις χρησιμοποιώντας μικρότερα κεφάλαια σας επιτρέψει να εκμεταλλευτείτε περισσότερες από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές.

Διαφοροποίηση – Όπως αναλύσαμε και πιο πάνω,  η δυνατότητα χρήσης του περιθωρίου μπορεί να σας επιτρέψει να ανοίξετε πρόσθετες θέσεις στις συναλλαγές σας, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να σας δώσουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση, εφόσον το ρίσκο σας δεν θα είναι τόσο συγκεντρωμένο.

Ευκολότερη Λύση Χρηματοδότησης – Εάν ο λογαριασμός σας έχει ήδη εγκριθεί για την χρήση περιθωρίου, τότε μπορεί να αποτελέσει και έναν εύκολο τρόπο χρηματοδότησης των αναγκών των συναλλαγών σας χωρίς να χρειαστούν πρόσθετες γραφειοκρατικές ενέργειες και χωρίς να υπάρξουν οποιεσδήποτε χρεώσεις δανεισμού.

Μειονεκτήματα

Το περιθώριο μπορεί να καταστεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο κατά την διαπραγμάτευση, αλλά δεν παύει να ενέχει κινδύνους. Ακριβώς όπως άλλα είδη μόχλευσης – τα οποία συνοδεύονται από κινδύνους χρηματοδότησης πληρωμές τόκων και μειωμένη ευελιξία σε πιθανά μελλοντικά έσοδα – τα δάνεια περιθωρίου ενέχουν όμοια ρίσκα. Οι δύο μεγαλύτεροι κίνδυνοι, ωστόσο, είναι ο κίνδυνος μόχλευσης και ο κίνδυνος κλήσης περιθωρίου.

Κίνδυνος μόχλευσης – Η χρήση περιθώριού μπορεί να αυξήσει τις αποδόσεις σας, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τις απώλειές σας εξίσου δραστικά.

Κίνδυνος Κλήσης Περιθωρίου (Margin Call) –  Όταν συναλλάσσεστε με χρήση περιθωρίου, ο χρηματιστής σας θα σας επιβάλλει να διατηρήσετε ένα συγκεκριμένο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων στο λογαριασμό σας. Εάν τα δικά σας κεφάλαιά σας πέσουν κάτω το ελάχιστο ποσοστό περιθωρίου, τότε θα σας δοθεί κλήση περιθωρίου και θα πρέπει να καταθέσετε πρόσθετα κεφάλαια ή να αντιμετωπίσετε τον κίνδυνο να κλείσουν αυτόματα όλες οι θέσεις σας, παρά τις τρέχουσες απώλειες.

Προειδοποίηση κινδύνου

Οι συμβάσεις CFD είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 86.20% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές σε CFD με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFD και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

  • +357 25763605

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε